Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. izdajamo naslednje

SPLOŠNE POGOJE ZA SPREJEM IN IZROČANJE POŠILJK NA PS PAKETOMATIH POŠTE SLOVENIJE

 

 

I. Uvodne določbe

 

1. člen

(vsebina)

S temi splošnimi pogoji Pošta Slovenije (v nadaljevanju: izvajalec) ureja faze prenosa poštnih storitev s pomočjo aplikacije PS Pošlji paket in izročilnih mest pošiljk na PS Paketomatih (v nadaljevanju: storitve paketomati), in sicer se določajo pravice, obveznosti in pogoji za oddajo v prenos in izročanje pošiljk na PS Paketomatih.

 

2. člen

(pojmi)

(1) V teh splošnih pogojih uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

 • PS Pošlji paket je spletna aplikacija izvajalca, v kateri pošiljatelj pripravi spremnico pošiljke.
 • Pošiljatelj, ki pripravi pošiljko v spletni aplikaciji PS Pošlji paket za oddajo pošiljk v prenos izvajalcu preko PS Paketomata je lahko pravna ali fizična oseba in lahko odda pošiljk v treh različnih velikostih (Pošiljk S, Pošiljk M, Pošiljk L).
 • Spremnica je obrazec, ki vsebuje vse podatke vezane na prenos pošiljke in se ustrezno pritrdi na pošiljko.
 • PS Paketomat je sprejemno in izročilno mesto pošiljk v obliki samopostrežnih avtomatov za oddajo pošiljk v prenos in izročanje pošiljk naslovniku. PS Paketomat deluje po principu 24/7 (24 ur na dan, 7 dni v tednu), njihove lokacije pa so objavljene na spletni strani izvajalca na povezavi www.pspaketomat.si.

(2) Drugi pojmi in izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, so opredeljeni v Zakonu o poštnih storitvah in Splošnih pogojih izvajanja drugih poštnih storitev ter za primer pošiljk, ki zapadejo pod univerzalno poštno storitev, še v Splošnih pogojih izvajanja univerzalnih poštnih storitev ter v cenikih izvajalca, ki so vsi dostopni na spletni strani izvajalca na povezavi www.posta.si, www.pspaketomat.si in na poštah, se uporabljajo neposredno.

 

3. člen

(naslov in sedež izvajalca storitve)

(1) Izvajalec s sedežem: Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor.

(2) Dodatne informacije so uporabnikom na voljo na:

 • naslovu izvajalca pisno po pošti: Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor,
 • številki kontaktnega centra Pošte Slovenije: 080 14 000
 • elektronskem naslovu: info@posta.si.

 

4. člen

(pravna podlaga izvajanja storitve izmenjave e-računov)

Storitve na PS Paketomatih izvajalec po teh splošnih pogojih izvaja z vsakokrat veljavnimi pravnimi predpisi, ki urejajo področja:

 • prenosa poštnih pošiljk,
 • varstva osebnih podatkov,
 • elektronske komunikacije,
 • varstva potrošnikov,
 • elektronskega poslovanja na trgu,
 • elektronskega poslovanja in elektronskega podpisovanja,
 • oddajanja in izročanja pošiljk s pomočjo elektronske programske opreme in informatiziranih samopostrežnih avtomatov med izvajalcem in uporabnikom.

 

 

II. Oddaja pošiljk v prenos

 

5. člen

(aplikacija PS Pošlji paket)

(1) Pogoj za oddajo pošiljk v prenos na PS Paketomatu je, da je pošiljka opremljena s spremnico, ki je natisnjena iz spletne aplikacije PS Pošlji paket.

(2) Uporabnik pred potrditvijo in oddajo naročila priprave spremnice za opremo pošiljke v spletni aplikaciji PS Pošlji paket potrdi tudi te splošne pogoje. S tem uporabnik sočasno potrdi, da je bil z vsebino teh splošnih pogojev s strani izvajalca na primeren način seznanjen in se z njimi strinja.

(3) Za izdelavo in nakup spremnice se uporabnik vsakič prijavi v aplikacijo, saj registracija uporabnika v aplikacijo PS Pošlji paket ni potrebna. Pri tem uporabnik aplikacije PS Pošlji paket obvezno vnese podatke o uporabnikih:

 • pošiljatelju: ime, priimek, naslov, poštna številka, telefonska številka, transakcijski račun, elektronski naslov (obvezno),
 • naslovniku: ime, priimek, naslov, poštna številka, obvezno telefonsko številko mobilnega telefona in neobvezno elektronski naslov.

 

6. člen

(vrste storitev)

(1) V PS Paketomat se lahko oddajo pošiljke v 3 različnih velikostih (DxŠxV):

 • Pošiljka S (80 x 360 x 640 mm),
 • Pošiljka M (190 x 380 x 640 mm),
 • Pošiljka L (410 x 380 x 640 mm).

Priporočena masa: 20 kg.

(2) Pošiljk je lahko oddan v prenos s storitvijo odkupnina in pazljivejše ravnanje. Izjema je priprava in plačilo pošiljke v spletni aplikaciji PS Pošlji Paket, kjer izbira dodatne storitve odkupnina ni mogoča, če je za naslov za izročitev pošiljke izbran drugi PS Paketomat.

(3) Odkupnina je poštna storitev, pri kateri se pošiljka vroči naslovniku proti predhodnemu plačilu zneska odkupnine.

(4) Pazljivejše ravnanje je poštna storitev, pri kateri se s pošiljko ravna posebej pazljivo.

 

7. člen

(oprema in oddaja pošiljk)

(1) Pošiljatelj v spletni aplikaciji PS Pošlji paket pripravi spremnico tako, da vnese vse podatke, ki jih zahteva aplikacija, skladno s tehničnimi navodili za uporabo aplikacije, ki so uporabnikom aplikacije dostopni na spletni strani izvajalca in so sestavni del teh splošnih pogojev.

(2) Po vnosu vseh podatkov pošiljatelj izvrši plačilo poštnine za prenos pošiljke, natisne spremnico, ki jo prejme po elektronski pošti in jo pritrdi na pošiljko.

(3) Pošiljatelj ustrezno opremljeno pošiljko odda v prenos na PS Paketomatu ali na pošti. Ti splošni pogoji se neposredno uporabljajo za pošiljke, opremljene v skladu s prvim odstavkom tega člena in ki so v prenos oddani na PS Paketomatu. Če je pošiljka opremljena v skladu s prvim odstavkom tega člena in oddan v prenos na pošti izvajalca, se za prenos pošiljke neposredno uporabljajo Splošni pogoji izvajanja drugih poštnih storitev.

 

8. člen

(določbe o prepovedani vsebini, opremi in zapiranju pošiljk)

(1) V pošiljkah je prepovedano pošiljati:

 • nevarne predmete, zaradi katerih lahko pri prenosu pride do poškodb na drugih pošiljkah, delovnih sredstvih in delavcih, ki imajo opravka s pošiljkami (strupe, vnetljive in podobne snovi, eksploziv, strelivo, orožje ipd.);
 • druge snovi oz. predmete, katerih pošiljanje je prepovedano na podlagi predpisov in drugih navodil s področja prenosa pošiljk.

(2) Ovojnina mora zagotavljati varnost vsebine pošiljke ter ostalih pošiljk, poštnega osebja, naprav in objektov pred morebitnimi poškodbami in okvarami. Za ovojnino pošiljke se uporablja škatla, zaboj ali druga primerna ovojnina, ki zagotavlja, da je vsebina pošiljke v celoti zaščitena. Če je vsebina pošiljke neobčutljive narave, se lahko izjemoma uporabi oblazinjena ovojnica.

(3) Notranja zaščita vsebine pošiljke mora biti takšna, da zagotavlja varnost vsebine pošiljke ter ostalih pošiljk, poštnega osebja, naprav in objektov pred morebitnimi poškodbami in okvarami. Prostor med vsebino, vloženo v pošiljko, in ovojnino mora biti zapolnjen z zaščitno snovjo tako, da med prenosom ne pride do premikanja ali poškodbe vsebine.

(4) Izvajalec priporoča, da se v primeru, če se za zapiranje pošiljke uporabi lepilni trak, pošiljatelj letega označi s podpisom ali drugo svojo oznako tako, da so deli oznake vidni na traku in ovitku.

 

9. člen

(čas oddaje)

(1) pošiljke, ki bodo v PS Paketomat s strani pošiljatelja oddani ob delovnih dnevih pošte od ponedeljka do petka do 17. ure in v soboto do 11. ure, bodo še isti dan odpravljeni naslovnikom. Pošiljke, oddane po navedenih urah, bodo odpravljeni naslednji delovni dan pošte. Prav tako bodo naslednji delovni dan pošte odpravljene pošiljke, ki bodo v PS Paketomat oddani v nedeljo ali na dela prost dan (praznik).

 

10. člen

(roki prenosa)

(1) Roki prenosa pričnejo teči naslednji dan po dnevu oddaje pošiljke v PS Paketomat, vendar se rok prenosa ustrezno podaljša, če je pošiljka vložena v PS Paketomat po uri, navedeni v prejšnjem členu.

(2) Izvajalec bo pošiljke praviloma prenesel v 1 – 2 delovnih dneh. Pri tem se v roke prenosa se ne štejejo:

 • dan oddaje pošiljke,
 • dnevi, ko pošta ne posluje,
 • sobote, nedelje, prazniki in drugi dela prosti dnevi,
 • čas zamude zaradi nepravilnega ali nepopolnega naslova,
 • čas zamude zaradi višje sile ali zaradi zastoja prometa brez krivde izvajalca,
 • dan po oddaji pošiljke, če je bil ta oddan po času, navedenem v 9. členu teh splošnih pogojev, za oddajo pošiljke v PS Paketomat.

(3) Izvajalec svojo obveznost glede roka prenosa pošiljke izpolni, ko pošiljko dostavi oziroma naslovnika obvesti o prispeli pošiljki v rokih, navedenih v tem členu.

 

11. člen

(cene storitev)

Izvajalec zaračuna ceno storitev v aplikaciji PS Pošlji paket skladno z veljavnim cenikom, ki je uporabniku na voljo na spletni strani izvajalca www.posta.si in www.pspaketomat.si, objavljen pa je tudi na poštah.

 

12. člen

(načini plačila ter izdaja računa)

(1) V spletni aplikaciji PS Pošlji paket so na voljo naslednji načini plačila:

 • plačilna kartica Maestro, MasterCard, Visa in Visa Electron,
 • plačilna kartica Diners Club,
 • Moneta.

(2) Po izbiri načina plačila je uporabnik samodejno preusmerjen na spletne strani ponudnikov plačil, kjer uporabnik sledi navodilom za plačilo.

(3) Podatki o plačilni kartici/Moneti, vneseni v koraku plačilo, izvajalcu niso vidni in jih ne hrani.

(4) Izvajalec pošlje uporabniku po uspešno zaključenem naročilu račun na njegov elektronski naslov.

 

 

III. Izročanje pošiljk na PS Paketomatu

 

13. člen

(izvajanje izročanja)

(1) Na PS Paketomatu se izročajo pošiljke, ki ustrezajo velikostim, navedenim v šestem členu teh splošnih pogojev, ki imajo v naslovu zraven imena in priimka naslovnika zapisan naslov posameznega PS Paketomata. Na PS Paketomatu se ne izročajo pošiljke, ki imajo storitev odkupnina, poštnino plača naslovnik, dobavnica, podpis dokumentov.

(2) Ne glede na to se lahko preko PS Paketomata izročajo še pošiljke na predlog uporabnika PS Paketomata, po predhodni odobritvi izvajalca.

(3) Naslov na pošiljki mora biti zapisan v naslednjem vrstnem redu:

 • Ime in priimek ali naziv družbe, ustanove itd.
 • PS Paketomat, št. paketomata
 • Ulica in hišna številka (naslov PS Paketomata)
 • Naslovna pošta PS Paketomata
 • Slovenija

Seznam PS Paketomatov in naslovom posameznega PS Paketomata je v prilogi teh splošnih pogojev.

(4) Za izročanje pošiljk preko PS Paketomata pošiljatelj zraven naslova na spremnico obvezno zapiše še številko mobilnega telefona naslovnika, dodatno pa lahko zapiše tudi elektronski naslov naslovnika.

(5) Izvajalec bo naslovniku omogočil prevzem pošiljke na PS Paketomatu s posredovanjem SMS in e-sporočila (slednjega neobvezno) na številko mobilnega telefona ali na elektronski naslov, ki sta navedena na spremnici. Za morebitno napačno zapisano številko mobilnega telefona ali elektronskega naslova s strani uporabnika PS Paketomata izvajalec ne odgovarja.

(6) Naslovnik prevzame pošiljko na PS Paketomatu s skeniranjem QR-kode ali vnosom kode in mobilne številke, ki ju je prejel s strani izvajalca v SMS ali e-sporočilu. Prejeto SMS ali esporočilo je naslovnik dolžan varovati in uporabljati sam. Za morebitno nastalo škodo, ki je posledica posredovanja podatkov tretji osebi s strani naslovnika, nosi naslovnik odgovornost sam.

(7) Naslovnik lahko prevzame pošiljko na PS Paketomatu v 72 urah, rok prične teči od trenutka, ko je bilo naslovniku s strani izvajalca poslano SMS ali e-sporočilo. Po preteku tega roka, lahko naslovnik pošiljko prevzame na pošti, ki jo določi izvajalec, v 5 dneh. O možnosti prevzema pošiljke na pošti je naslovnik obveščen s SMS ali e-sporočilom. Po preteku petih dni se pošiljka vrne pošiljatelju.

(8) Če je pošiljka poslana naslovniku na PS Paketomat s storitvijo odkupnina brez naloga, lahko naslovnik pošiljko prevzame na PS Paketomatu po predhodno izvedenem plačilu zneska zahtevane odkupnine. Znesek odkupnine naslovnik plača s plačilno ali kreditno kartico na PS Paketomatu.

(9) V primerih kadar izvajalec pošiljke iz objektivnega razloga ne more vložiti v PS Paketomat, se z naslovnikom po telefonu dogovori o načinu dostave oziroma prevzemu pošiljke.

 

14. člen

(avtorizacija plačila)

Avtorizacije in transakcije s karticami se izvajajo preko avtorizacijskega centra banke, s katero ima izvajalec sklenjeno pogodbo za plačila. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku izvajalca.

 

15. člen

(omejitev odgovornosti izvajalca v okviru izvajanja storitev paketomatov)

(1) Izvajalec ne preverja identitete uporabnika mobilne številke in nima nobenih informacij in vpliva na pogodbeno razmerje, ki jo ima uporabnik sklenjeno z mobilnim operaterjem.

(2) Izvajalec ni odgovoren za nastale stroške in škodo v primerih:

 • če uporabnik navede in potrdi napačno ali nedelujočo mobilno številko,
 • če pride do motenega delovanja omrežja mobilnega operaterja,
 • če mobilni operater na kakršnikoli način blokira ali onemogoči delovanje mobilne številke uporabnika,
 • če mobilni operater dodatno zaračuna stroške poslanih SMS sporočil (npr. zaradi gostovanja v tujini).

 

 

IV. Obveznosti izvajalca

 

16. člen

Izvajalec se glede izvajanja storitev na PS Ppaketomatih obvezuje, da bo:

 • na spletni strani www.posta.si oz. www.pspaketomat.si objavil vse informacije o delovanju storitve, spremembah splošnih pogojev, navodilih za uporabo, tehnični dokumentaciji in novih funkcionalnostih storitve in ostalih spremembah, ki vplivajo na delovanje in uporabo storitev;
 • zagotovil ustrezno infrastrukturo za nemoteno delovanje storitev, varoval prostore, strojno, programsko in ostalo opremo, preprečeval nepooblaščen dostop do podatkov pri njihovem prenosu;
 • obdeloval in varoval osebne podatke naročnikovih uporabnikov skladno z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi s tega področja, kot opredeljeno v nadaljevanju splošnih pogojev;
 • izvajal storitve po teh splošnih pogojih skrbno, kot ga k temu zavezujejo področni predpisi izvajanju poštnih storitev, o veljavnosti elektronskega poslovanja in podobno.

 

 

V. Reklamacije in odgovornost

 

17. člen

(reševanje reklamacij)

(1) Uporabniki PS Paketomatov lahko podajo reklamacijo ali reklamacijo z odškodninskim zahtevkom zaradi zamude pri prenosu, poškodbe, izgube ali napačne vročitve pošiljk pisno na naslov izvajalca: Pošta Slovenije, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, ali na pošti.

(2) Način, roki in drugi pogoji reševanja zahtevka uporabnika, podanega po prvem odstavku tega člena, so določeni v Zakonu o poštnih storitvah (v nadaljevanju: ZPSto-2) in z določili Splošnih
pogojev izvajanja drugih poštnih storitev, v delu, ki se po definiciji nanašajo na pošiljko univerzalne storitve pa še Splošne pogoje izvajanja univerzalne poštne storitve.

 

18. člen

(izvensodno reševanje sporov)

(1) Uporabnik aplikacije PS Pošlji paket, ki je hkrati potrošnik, ima, ne glede na predhodni člen teh splošnih pogojev, v roku enega leta od vložitve prve pritožbe (podaje reklamacije) pri
izvajalcu, vezane na reklamacijo v zvezi s spletno storitvijo paketne spremnice, opredeljene po teh splošnih pogojih, možnost vložiti pobudo za rešitev spora pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.

(2) Izvajalec priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje izvensodnega potrošniškega spora: Evropski center za reševanje sporov, elektronski naslov: info@ecdr.si, telefonska številka: 08 205 65 90, kamor lahko uporabniki podajo pobudo po prejšnjem odstavku tega člena. Izvajalec za reševanje izvensodnega potrošniškega spora postopek zaključi z izdajo sporazuma, če stranke izberejo postopek mediacije ali z izdajo zavezujoče oziroma nezavezujoče odločbe, če stranke izberejo postopek pogojno zavezujoče pospešene arbitraže.

 

19. člen

(odgovornost izvajalca)

(1) Izvajalec ne odgovarja za nastalo škodo, ki bi izhajala:

 • iz neustrezne uporabe ali ravnanja uporabnika,
 • iz morebitnih tehničnih težav, neustrezne opreme ali prekinitev delovanja na strani uporabnika ali drugih vpletenih informacijskih sistemov, ki niso v upravljanju izvajalca,
 • iz vsebine pošiljke,
 • ter v drugih primerih, podrobneje opredeljenih v vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje glede odgovornosti ponudnikov e-storitev, ZPSto-2, Splošnih pogojih izvajanja drugih poštnih storitev oz. Splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve.

(2) Izvajalec odgovarja le za utemeljene in dokazane napake, nastale po krivdi izvajalca iz naslova izvajanja storitev PS Paketomatov po teh splošnih pogojih, vendar le do višine škode, ki je
opredeljena v ZPSto-2, Splošnih pogojih izvajanja drugih poštnih storitev oz. Splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve.

(3) Izvajalec v nobenem primeru uporabniku ne odgovarja za posredno škodo in izgubljen dobiček.

 

20. člen

(odškodninska odgovornost uporabnika)

(1) Uporabnik je odgovoren in odškodninsko odgovarja za vse posledice, ki bi nastale zaradi zlorabe uporabe aplikacije PS Pošlji paket ali PS Paketomata in v primeru nepooblaščene uporabe PIN oz. QR-kode s strani tretjih oseb, kakršne koli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi uporabe storitev, opreme ali ravnanja uporabnika, ki so v nasprotju z določili predpisov s področja prenosa pošiljk ter teh splošnih pogojev.

 

 

VI. Zaupnost informacij in varovanje osebnih podatkov

 

21. člen

(splošno)

(1) Nosilec vseh pravic in obveznosti v zvezi z vsebino pošiljk je pošiljatelj oziroma naslovnik.

(2) Izvajalec pri izvajanju prenosa pošiljk po teh splošnih pogojih obdeluje tiste osebne podatke o naslovnikih pošiljk, ki so del naslova pošiljke in jih izvajalec zahteva v okviru opremljanja
paketov z naslovi ter za vodenje evidence vročitve pošiljk. Izvajalec obdeluje osebne podatke po teh splošnih pogojih kot upravljavec osebnih podatkov na zakonski podlagi, in sicer po tretjem odstavku 10. člena ZVOP-1, v povezavi s 54. členom ZPSto-2.

(3) Izvajalec z aplikacijo PS Pošlji paket v okviru izvajanja storitev prek spletnega vmesnika oz. spletnih storitev in z informatizirano izročitvijo pošiljk na PS Paketomatih uporabnikom omogoča uporabo njegove informacijske infrastrukture in informatiziranih samopostrežnih avtomatov, da izdelujejo spremnico, oddajo pošiljko v prenos in ga prevzamejo.

 

22. člen

(varovanje osebnih podatkov)

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju storitev na PS Paketomatih v celoti spoštoval določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

23. člen

(zaupnost informacij)

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost vseh informacij, s katerimi bo prišel v stik pri izvajanju storitev paketomati, in jih uporabljal izključno za namene izvajanja storitve ter
preprečil vsakršno namerno, nenamerno ali kakršnokoli drugo razkritje teh informacij katerikoli drugi osebi. Varovanje zaupnosti podatkov velja nedoločen čas ali do preklica.

(2) Izvajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost vseh naročnikovih informacij, s katerimi bo prišel v stik pri izvajanju storitve storitev paketomati, in jih bo obravnaval na naslednji način:

 • uporabljale se bodo izključno za namen izvajanja storitev paketomati,
 • razkrite bodo samo tistim zaposlenim pri izvajalcu, ki morajo te informacije nujno poznati za namene izvajanja storitev paketomati,
 • informacije brez predhodnega soglasja uporabnika ne bodo kopirane ali kakorkoli drugače reproducirane ali podvojene, izjemoma na podlagi izkazane pravne podlage v okviru reševanja reklamacij, pritožb ali drugega zavezujočega predpisa, ki ureja pregon in kazniva dejanja,
 • ne bodo na noben način razkrite tretjim osebam,
 • varovanje zaupnosti podatkov velja nedoločen čas ali do preklica,
 • izvajalec v okviru izvajanja storitev na PS Paketomatih zbira oz. drugače obdeluje osebne podatke o:
  • pošiljatelju: ime, priimek, naslov, poštna številka, telefonska številka, transakcijski račun, elektronski naslov (obvezno),
  • naslovniku: ime, priimek, naslov, poštna številka, obvezno telefonsko številko mobilnega telefona in neobvezno elektronski naslov

  ter druge informacije in podatke, ki so potrebni za evidentiranje prenosa pošiljk po teh splošnih pogojih in neposredno uporabljenih predpisov s področja poštnega prometa. Izvajalec ima te podatke zbrane v zbirkah v zvezi s prenosom pošiljk, ki so prijavljene pri informacijskem pooblaščencu.

(3) Izvajalec se obvezuje, da bo vse podatke uporabnika hranil le za namene opravljanja storitev paketomatov in jih ne bo kakorkoli drugače uporabljal ali obdeloval brez soglasja naročnika.

 

24. člen

(hramba in druga oblika obdelovanja osebnih podatkov naročnika)

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo pri nudenju pomoči uporabnikom in pri odpravljanju napak pri delovanju aplikacije PS Pošlji paket in PS Paketomata skladno s temi splošnimi pogoji v celoti spoštoval določila ZVOP-1 in določila drugih, zanj zavezujočih pravnih aktov s tega področja, ne glede na to, ali se bo z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev, prek pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.

(2) Z vsakokrat veljavno zakonodajo oziroma po predhodnem pisnem soglasju uporabnika lahko izvajalec izključno za potrebe analiziranja podatkov z namenom izboljšanja ponudbe oziroma v statistične in raziskovalne namene zbira tudi druge podatke o naročniku (npr. demografske podatke, podatke o vezanih naročniških razmerjih ipd.).

 

25. člen

(zavarovanje osebnih podatkov)

(1) Izvajalec izjavlja, da ima za izvajanje storitev po teh splošnih pogojih vzpostavljen postopek in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Pošte
Slovenije v povezavi s prvim odstavkom 25. člena ZVOP-1. Pravilnik opredeljuje zavarovanje osebnih podatkov v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov, s katerimi se pri izvajalcu varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se:

 • varujejo prostori, aparaturna in sistemska programska oprema,
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
 • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov,
 • onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki, in do njihovih zbirk,
 • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

 

26. člen

(video nadzor)

(1) Skladno z določili ZVOP-1 ima izvajalec na lokacijah PS Paketomatov uveden tudi video nadzor.

(2) Izvajalec video nadzor izvaja zaradi varnosti premoženja, blaga ter zaradi varnosti zaposlenih in uporabnikov. Pri izvajanju video nadzora izvajalec upošteva vsa določila ZVOP-1 kot tudi
določila teh splošnih pogojev, ki urejajo zaupnost informacij in varstvo osebnih podatkov.

(3) Informacije v zvezi z izvajanjem video nadzora in hrambo posnetkov po teh splošnih pogojih so uporabnikom dostopni preko kontaktne točke varnostno nadzornega centra izvajalca, in sicer na telefonsko številko: 02/449 2626.

 

 

VII. Sprememba splošnih pogojev

 

27. člen

(spremembe)

(1) Izvajalec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te splošne pogoje, če je k temu zavezan skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi s tega področja ali oceni, da je to potrebno zaradi zagotavljanja zakonitega, varnega in kakovostnejšega izvajanja storitve PS Paketomatov.

(2) Spremembe splošnih pogojev izvajalec objavi na spletni strani www.posta.si.

 

 

VIII. Prehodne in končne določbe

 

28. člen

(objava)

Splošni pogoji so objavijo na spletni strani izvajalca ter v poslovnih prostorih izvajalca, namenjenih za neposredno delo z uporabniki.

 

29. člen

(pristojno sodišče)

Morebitne spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

 

30. člen

(priloga)

Priloga teh splošnih pogojev je seznam PS Paketomatov za potrebe pravilnega naslavljanja paketov, za katere pošiljatelj želi, da se direktno izročajo preko PS Paketomata. Prav tako je v tabeli navedena izročilna pošta, na kateri se pošiljka izroča v primeru, da je naslovnik ni prevzel v PS Paketomatu.

 

31. člen

(začetek veljavnosti)

Splošni pogoji začnejo veljati 20. junija 2016.

 

 

Maribor, junij 2016